Copyright 2024 - Autobedrijf Jo Hellenbrand - Brunssum

 

Algemene voorwaarden Sportgarage - Auto Hellenbrand

 
ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Auto Hellenbrand en klanten niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.
2. De voorwaarden van Auto Hellenbrand zijn in maart 2020 vernieuwd. Auto Hellenbrand zal de Algemene Voorwaarden niet wijzigen zonder deze nieuwe voorwaarden online beschikbaar te maken op de eigen website. De nieuwste voorwaarden zijn daarnaast ten alle tijden opvraagbaar bij Auto Hellenbrand. 
3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden. Deze aanvullingen en afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.
4. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Auto Hellenbrand en klant kunnen door klant niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Auto Hellenbrand.
5. De toepasselijkheid van aanvullende afwijkende bedingen of voorwaarden die door klant worden gehanteerd of waarnaar wordt verwezen of eventuele andere in de branche gebruikelijke voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. In geval van strijd tussen vertalingen van de tekst van deze voorwaarden en de Nederlandse tekst, prevaleert steeds de in de Nederlandse taal gestelde tekst.
7. Indien Auto Hellenbrand en klant een afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen uit de overeenkomst.


KOOP EN VERKOOP 

ARTIKEL 1 - DE AANBIEDING

1.Alle schriftelijke, elektronische en/of online advertenties zijn voorbehouden van prijswijzigingen, zet- en drukfouten.
2.De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van een aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
3. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is
gebleven.
 
ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST

1.De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.
  
ARTIKEL 3 - DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 3.1 Levertijden worden door verkoper bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal. Overschrijding van de levertijd door verkoper kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Wanneer door verkoper verkochte zaken, na aan koper te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd wegens redenen welke niet voor rekening en risico zijn van verkoper, staan zij gedurende 2 weken tot de beschikking van koper. De zaken worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening en risico van de koper. Na voornoemde periode heeft verkoper het recht hetzij de nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding. De levering vindt plaats (tenzij anders overeengekomen) in het bedrijf van verkoper.
ARTIKEL 3.2 In geval blijkt dat uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht bezwaarlijk dan wel onmogelijk wordt is verkoper gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst op te schorten dan wel geheel te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht worden onder meer de volgende omstandigheden begrepen :-- (oorlog(sgevaar); - burgeroorlog; - oproer; - werkstaking; - ziekte; - transportbelemmeringen; - brand; - wateroverlast; - storingen in het bedrijf van verkoper of diens leveranciers; - vertraagde levering, verlies of beschadiging van materiaal/zaken, invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, diefstal, ongeacht de oorzaak daarvan van door de verkoper bestelde zaken waaronder auto’s en onderdelen.
ARTIKEL 3.3. Een prijsopgave wordt slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Wijzigingen in rechten, belastingen en valutakoersen worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend. Koper is om die reden niet gerechtigd de koopovereenkomst te annuleren.
ARTIKEL 3.4. Het risico voor de door koper gekochte auto is vanaf het moment van het sluiten van de koopovereenkomst voor rekening en risico van de koper, tenzij er een garantieperiode voor 3 maanden is afgesproken. Dan geldt er 3 maanden garantie op draaiende delen.
ARTIKEL 3.5. Indien bij aankoop van een gebruikte auto door de koper wordt ingeruild en laatstgenoemde auto nog eigendom van koper blijft tot overdracht van eerstgenoemde auto, is koper verantwoordelijk voor deze auto.  Tijdens het gebruik van deze auto door de koper zijn alle kosten, geen uitgezonderd en met name die van onderhoud en eventuele schade en ontstane gebreken door welke oorzaak dan ook ontstaan (ook als gevolg van verlies) alsmede het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening van de koper/gebruiker. Levering van de ingeruilde auto vindt plaats in de staat waarin deze auto zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst bevond. Koper verklaart dat hij verkoper heeft ingelicht over alle gebreken aan de ingeruilde auto, die aan hem bekend zijn dan wel aan hem bekend horen te zijn zomede, dat deze bekendgemaakte gebreken schriftelijk zijn aangenomen in de koopovereenkomst. Indien de ingeruilde auto verborgen verbreken blijkt te vertonen welke op het moment van het sluiten van de overeenkomst aanwezig waren en aan koper niet bekend waren en die van zodanige aard zijn, dat koper deze auto niet dan wel niet onder de in de overeenkomst geldende condities zou hebben gekocht, heeft koper het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en naar zijn keus de desbetreffende auto terug te geven onder restitutie van het volledige koopprijs dan wel de auto te behouden onder terugvordering van een gedeelte van de koopprijs.
ARTIKEL 3.6.  Indien koper enige verplichting, voortvloeiend uit de gesloten koopovereenkomst niet dan wel niet volledig nakomt is deze jegens de verkoper volledig aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. De schadevergoeding wordt vastgesteld op minimaal 25% van de koopprijs. Het staat de verkoper vrij om alle rechtsmaatregelen jegens de koper te nemen, die hem naar Nederlands recht ter beschikking staan . Alle (buiten) gerechtelijke kosten die hiermee zijn gemoeid zijn voor rekening van de koper.
ARTIKEL 3.7. De schulden van de koper zijn brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dient de volledige betaling te geschieden bij de feitelijke levering van het verkochte. Korting en/of beroep of schuldvergelijking zijn niet toegestaan. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, wordt vanaf het moment van eigenlijke levering wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met een rente van een procent van de koopprijs per maand, vanaf de eerste dag van de maand te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand en de werkelijk gemaakte en gespecificeerde buitengerechtelijke kosten.
ARTIKEL 3.8. Het eigendom van de geleverde zaken gaat eerst op de koper over, zodra deze aan al zijn verplichtingen, uit de koopovereenkomst voortvloeiende, zal hebben voldaan. Het is aan de koper niet toegestaan om aan hem geleverde, maar nog niet c.q. niet volledig door hem betaalde zaken te verkopen, verhuren, verruilen, uit te lenen dan wel te belenen, in consignatie te geven, of te verpanden. Overdracht van het gekochte, maar nog niet (volledig) betaalde zaken wordt beschouwd als een verstrekking in bruikleen om niet.
ARTIKEL 3.9 Indien de occasion voetstoots of met alleen APK erbij is gekocht dan geldt er geen garantie. Aan koper is dan uitdrukkelijk vermeld dat verkoper de auto verkoopt zonder enige vorm van garantie en dat de koper het product koopt zoals gezien en bereden voor de aankoop. Verkoper heeft aan koper alle zaken die hem bekend zijn omtrent de auto mede gedeeld. Koper verklaart de auto te hebben onderzocht en de mogelijkheid te hebben gekregen de auto door een deskundige te laten onderzoeken. Koper is zich hierbij van bewust dat het een tweedehands auto betreft, die zeer fors in waarde is gedaald ten opzichte van de nieuwprijs en al meerdere jaren in gebruik is geweest gelet op de kilometerstand. Koper is medegedeeld en zich er van bewust dat als gevolg van de omstandigheden in vorengenoemde artikelen, koper er niet vanuit mag gaan dat de auto na aankoop vrij van gebreken is dan wel reparatievrij. Koper dient de auto dan ook goed te onderzoeken en accepteert het vorengenoemde risico waarmee rekening is gehouden in de verkoopprijs. Het  risico bestaat dat er zich na de koop gebreken kunnen openbaren. Koper aanvaardt dat risico uitdrukkelijk als zijnde de aard van de zaak, een auto met een flink aantal gebruikersjaren.
ARTIKEL 3.10 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product-) aansprakelijkheid, is verkoper niet gehouden tot vergoeding van middellijke- of onmiddellijke schade, van welke aard dan ook, tenzij sprake is van opzet. Onder alle omstandigheden zal de verplichting van verkoper tot vergoeding van schade steeds beperkt zijn tot ten hoogste de netto-factuurwaarde, betrekking hebbend op de overeenkomst. Verkoper heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van koper ongedaan te maken.
ARTIKEL 3.11 Alle verbintenissen van verkoper en koper worden geacht te worden uitgevoerd op Nederlands grondgebied. Op de met verkoper gesloten overeenkomsten is uitdrukkelijk – ook indien enkele verbintenissen buiten Nederland worden uitgevoerd – Nederlands recht van toepassing en verklaren partijen ook indien de koper buiten Nederland gevestigd of woonachtig is, dat uitsluitend bevoegd is ter kennisname van enig geschil tussen partijen ook indien de koper buiten Nederland gevestigd of woonachtig is, dat uitsluitende bevoegd is ter kennisname van enig geschil tussen partijen de Nederlandse rechter voor zover niet anders dwingendrechtelijk voorgeschreven. Alle geschillen voorvloeiende uit overeenkomsten met verkoper, aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werkzaamheden of van koop en verkoop zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is.

ARTIKEL 4 PROEFRIT

Bij een proefrit dient u zich ervan bewust te zijn dat u zich te allen tijde houdt aan de geldende verkeersregels. Dat betekent dat u uw snelheid dient aan te passen aan de toegelaten maximale snelheid op de betreffende (auto)weg(en). Indien u de wettelijke verkeersregels niet in acht neemt, zullen sancties ten gevolge van deze overtredingen op u worden verhaald. Voorts dient u zich zodanig te gedragen en de verkeersregels in acht te nemen, zodat er geen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan die aan u te wijten zijn. Indien er een ongeval ontstaat dat aan u te wijten is, erkent u bij voorbaat de aansprakelijkheid jegens Auto Hellenbrand en zullen de volledige kosten op u worden verhaald. Voor het deelnemen aan het verkeer ten tijde van een proefrit bent u WA verzekerd.

REPARATIE EN ONDERHOUD

ARTIKEL 5 OPDRACHT

De opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden wordt mondeling, telefonisch of schriftelijk gegeven. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de klant verstrekt.

ARTIKEL 6 VOORWAARDEN LEENAUTO

Bij Autobedrijf Hellenbrand vinden we het belangrijk dat u onbezorgd de weg op kunt. Ook als dit niet met uw eigen auto mogelijk is, bijvoorbeeld doordat er onderhoud- of reparatiewerkzaamheden aan uw auto plaatsvinden. U kunt daarom een leenauto meekrijgen op onderstaande voorwaarden

·         De leenauto wordt afgeleverd met een volle tank benzine;
·         De auto wordt voor het inleveren weer volgetankt;
·         Indien de auto niet volgetankt is, geldt een toeslag van € 2,50 per liter;
·         Eigen risico bij eventuele schade bedraagt € 750,00 per gebeurtenis plus € 1500,00 mits uw eigen voertuig niet allrisk verzekerd is;
·         Verkeersovertredingen worden doorberekend;
·         Houd de auto schoon en netjes, gelieve niet te roken en geen huisdieren te vervoeren;
·         De auto mag niet aan derden beschikbaar gesteld worden;
·         De leenauto is altijd WA verzekerd;
·         Bij aanvaarding van de autosleutel (leenauto), accepteert u de huisregels m.b.t. de leenauto. 

 TARIEVEN

·         Bij garantiewerkzaamheden kunt u gratis over de leenauto beschikken;
·         Bij normaal onderhoud en/of reparaties kunt u indien mogelijk gebruik maken van leenauto;
·         Indien de auto niet volgetankt is geldt een toeslag van € 2,50 per liter;
·         Bij schade aan uw eigen auto bestaat de mogelijkheid om eventueel gebruik te maken van een leenauto door het bedrijf. De kosten worden gedekt door uw eigen verzekeringsmaatschappij. 

VERZEKERAARS

Vrijwel alle autoverzekeraars hebben in de voorwaarden staan dat de dekking van het particuliere voertuig ook geldt voor een vervangend voertuig. Ook in geval van reparatie of keuring van de eigen auto (ook als deze door ons naar een 3de partij gebracht wordt). Op die manier kan de vergoeding van de schade gevraagd worden van de eigen verzekering.
Dat geldt alleen als u een allriskverzekering heeft. Bij een WA-verzekering geldt dekking van de schade aan een andere auto uiteraard niet.
Er zijn wel kosten aan verbonden: geen geldelijke kosten, maar een terugval in de bonusregeling van je verzekeraar, afhankelijk van de voorwaarden van je autoverzekering. Over het algemeen kiest de verzekeraar ervoor om geen terugval voor te stellen, als de schade niet door de verzekerde zelf veroorzaakt is. De voorwaarde is dan wel dat de schade verhaald kan worden op de schuldige. Daarbij zit dan wel weer een probleem: de schuldige zet zijn of haar naam er natuurlijk niet onder. Maar in sommige gevallen kan de verzekeraar dan beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

VERKEERSOVERTREDINGEN, DIEFSTAL, SCHADE

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

ARTIKEL 7 PRIJSOPGAVE EN TERMIJN

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. 

 De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

 Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven. 

ARTIKEL 8 STALLINGSKOSTEN 
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht auto niet heeft afgehaald, kan Autobedrijf Jo Hellenbrand gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen. 

ARTIKEL 9 VERVANGEN ONDERDELEN
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd.  In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.

GARANTIE

ARTIKEL 10  GARANTIE OP AUTO’S EN ONDERDELEN/ TOEBEHOREN
1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.
2. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.
3.  Op nieuwe auto's en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.
4.  Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien garantie, minimaal 3 maanden garantie, op draaiende delen niet zijnde slijtage delen, conform de van tijd tot tijd door Auto Hellenbrand vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto 4500 EURO of meer bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.
5.  De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper staat ervoor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
6.  Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto's, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).


ARTIKEL 11 AUTO HELLENBRAND REPARATIE EN ONDERHOUDSGARANTIE
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan   in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur voor reparatie eerst akkoord te vragen aan Auto Hellenbrand, het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit bij Auto Hellenbrand geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

SCHADEVERGOEDING:
Zoals vermeldt in Artikel 36 boek 7 BW, Is de berekening van deze schadevergoeding is de in aanmerking te nemen dagprijs die van de markt waar de koop plaatsvond, of, indien er geen dergelijke dagprijs is of deze bezwaarlijk zou kunnen worden toegepast, de prijs van de markt die deze redelijkerwijs kan vervangen; hierbij wordt rekening gehouden met verschillen in de kosten van vervoer van de zaak.

Algemene bepaling 

ARTIKEL 12 DE BETALING
1.  De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering. 
2.  Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na verzending van de factuur in.
3.  Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.
4.  De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken. 


ARTIKEL 13  EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.


ARTIKEL 14 BEMIDDELINGSREGELING
Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering van de reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van een verkoper/reparateur dient zich eerst tot deze te wenden tot Auto Hellenbrand. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot een bemiddelaar. 


ARTIKEL 15 GESCHILLENREGELING
1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever. Zij is voorts alleen van toepassing op: 
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie en waarbij de koopprijs niet minder mag bedragen dan 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. 
c. de in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden genoemde Auto Hellenbrand reparatie- en onderhoudsgarantie.
2. Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/ opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk indienen bij een bemiddelaar.
In het geval dat niet door Auto Hellenbrand is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij een bemiddelaar en bij Auto Hellenbrand te hebben voorgelegd.
3. De Geschillencommissie Auto doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Auto oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Auto is de koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
5. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aan tastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.
6. Auto Hellenbrand staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van Auto Hellenbrand betreft een door Auto Hellenbrand uit te keren bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan 910 EURO per geschil, keert Auto Hellebrand onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan Auto Hellenbrand te cederen, waarna Auto Hellenbrand de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert Auto Hellenbrand alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Auto, voordat van een dergelijke situatie sprake is.
8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Auto gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.

 
ARTIKEL 16  PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet.             

ARTIKEL 17 NATIONALE AUTOPAS
De Nationale Auto Pas biedt duidelijkheid over de kilometerstand van een occasion. Een op de achttien gebruikte auto’s in Nederland heeft een opzettelijk teruggedraaide kilometerteller.Stichting Nationale Auto Pas (NAP) bestrijdt en voorkomt teller fraude en geeft duidelijkheid over de kilometerstand vóórdat u een gebruikte auto koopt. Als u een gebruikte auto koopt, heeft u behoefte aan betrouwbare informatie. Sinds 1991 verzamelt Stichting NAP de kilometerstanden van bijna alle motorvoertuigen in Nederland. Zo wordt van vrijwel iedere auto een kilometerhistorie opgebouwd. Als de kilometerstand van een voertuig wordt teruggedraaid, valt dat dus meteen op.
Heeft een occasion een Nationale Auto Pas, dan is dat een extra garantie voor u.

Alle gegevens kunnen tegenwoordig opgezocht worden in het bedrijf mits de het autobedrijf erkend is bij de RDW-anders kunnen er geen gegevens worden opgehaald van de desbetreffende auto. Echter geld dit alleen voor auto’s die in Nederland zijn onderhouden. Als auto’s zijn geïmporteerd zijn daar de gegevens van de kilometerstand niet beschikbaar. Alleen zodra de auto geregistreerd staat in Nederland dan wordt vanaf die kilometerstand de auto gecontroleerd.  

Doordat er tegenwoordig veel fouten gemaakt worden zal er strenger op worden gecontroleerd dat de auto goed en eerlijk verkocht worden. Dit is zowel belangrijk voor de klant als voor de verkoper zodat het bedrijf zich houdt aan de voorwaarden van de overheid.

VERMOGENSTESTBANK

ARTIKEL 18  VOORWAARDEN: 

De metingen op de rollenbank zijn volledig op eigen risico van de bestuurder en/of eigenaar van de betreffende auto. Dit betekent dat Autobedrijf Hellenbrand niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schades aan voertuigen ten gevolge van de metingen of handelingen die daarvoor uitgevoerd worden. Daarnaast is het betreden van de meetruimte op eigen risico. De klant dient te allen tijde de instructies van het aanwezige personeel te volgen.

Opspannen van de auto € 60,-
Inregelen ecu incl. vermogens uitdraaien per uur € 140,-. En er wordt gerekend per heel kwartier
Alle bedragen zijn excl. 21%BTW

Technische voorwaarden: Het aangeboden voertuig dient in fatsoenlijke staat te zijn. De auto dient een goede sporing te bezitten. De uitlaat dient tot aan het eindstuk gasdicht te zijn. De auto dient zand en modder vrij te zijn evenals olie, koelwater en brandstof dicht. Auto dient voorzien te zijn van voldoende brandstof en indien wij moeten bijvullen dan geldt de huidige brandstofprijs.

ARTIKEL 19 VERMOGENSTESTBANK

De testbank is ontwikkeld om diverse metingen aan een motor te kunnen verrichten.
De testbank kan worden gebruikt voor het opsporen van defecten en/of afstellingsproblemen 
van zowel mechanisch als elektronisch aard. De vermogens testbank is zo ontwikkeld dat 
de weerstand overeenkomt met de praktijk. In principe kan elke willekeurige auto gemeten 
worden.

ARTIKEL 20 MENGSELMETING
De Eu stelt strenge emissie eisen aan motorvoertuigen. 
Om aan deze emissie eisen te kunnen voldoen worden motoren zo afgesteld dat de uitstoot 
zo binnen de gestelde normen valt. Daardoor is het mogelijk dat de motor in bepaalde toerental 
gebieden minder goed functioneert. Tijdens de meting op de testbank wordt 20 maal
per seconde toerental en uitstoot (air fuel ratio) gemeten. Dit kan zowel dynamisch als statisch.
Met deze gegevens kunnen we d.m.v. van een power commander, 
dynojet kit of een programmeerbare unit de afstelling verbeteren.

ARTIKEL 21 STORINGSANALYSE

Door verschillende metingen te verrichten op een testbank komen we veel over een motor te weten.
Mogelijke problemen die kunnen optreden zijn vermogensverlies, stotteren bij het (weg)rijden,
inhouden bij een bepaald toerental, niet aan zijn topsnelheid komen en/of onnodig 
veel brandstof verbruiken. Doordat we tijdens de testrun veel metingen verrichten kunnen 
we de storing gaan analyseren. Indien gewenst kunnen we ook temperatuur en airboxdruk meten.