Copyright 2019 - Autobedrijf Jo Hellenbrand - Brunssum

Algemene voorwaarden Auto Hellenbrand

Koop, verkoop, reparaties en onderhoud.

 

ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Auto Hellenbrand en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.

 2. Zij zijn tot stand gekomen in 1994. Auto Hellenbrand zal deze Algemene Voorwaarden niet wijzigen zonder deze nieuwe voorwaarden online beschikbaar te maken op de eigen website. De nieuwste voorwaarden zijn daarnaast ten alle tijden opvraagbaar bij Auto Hellenbrand.

 

ARTIKEL 1 - DE AANBIEDING

 

Alle schriftelijke, elektronische en/of online advertenties zijn voorbehouden van prijswijzigingen, zet- en drukfouten.

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en

is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij

aangegeven termijn. De aanvaarding van een aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.

Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee

werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

 

ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST

 

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van

een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het

ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze

overeenkomst echter niet nietig.

 

ARTIKEL 3 - DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

 

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval

opgenomen:

·         De omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele

toebehoren;

·         De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de

Prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;

·         De prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering

van die auto;

·         De afleveringskosten van de auto;

·         De vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

·         De verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als

·         Garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van

deze derde).

·         De wijze van betaling.

 

ARTIKEL 4 - PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden

zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als

gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de even genoemde

wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of

importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe

auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het

recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door

de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient

binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

 

ARTIKEL 5 - HET RISICO VOOR DE AUTO

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De

eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering

daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor

rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen

ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan,

ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

 

ARTIKEL 6 - DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

1.       Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de

verkoper schriftelijk in gebreke stellen.

 

2.       Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft

afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst

ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie

weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet

worden doorberekend.

 

3.       Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de

vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden

schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de

koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst

ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.

 

4.       Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de

kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te

ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is

overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben

partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling

dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen

leveren. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van

overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te

ontbinden.

 

ARTIKEL 7 - ANNULERING

1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of

Auto Hellenbrand in zijn verplichtingen te kort is geschoten. Deze annulering kan alleen

schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering

de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze

schade is vastgesteld op 15% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de

koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het

recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst

verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De

verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de

zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment

van betaling is overeengekomen.

 

2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de

verkoper is geleverd.

 

Reparatie en Onderhoud

 

ARTIKEL 8 – OPDRACHT

 

De opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden wordt mondeling, telefonisch of schriftelijk gegeven. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

 

ARTIKEL 9 – VOORWAARDEN LEENAUTO

 

Een leenauto wordt vaak aangeboden door een garage of schadebedrijf indien het herstel van de auto lang op zich laat wachten en je toch een auto nodig hebt. Een leenauto kan gratis aangeboden worden maar let goed op of dit ook daadwerkelijk zo is. Vaak wordt er wel een kleine bijdrage gevraagd door de garage voor het gebruik van deze leenauto. De voorwaarden zijn verder vergelijkbaar met een huurauto. Check de auto in ieder geval even op de kilometerstand en eventuele schades zodat je zeker weet dat je niet betaalt voor een schade die niet tijdens het gebruik door jou is ontstaan.

 

Verzekeraars:

Vrijwel alle autoverzekeraars hebben in de voorwaarden staan dat de dekking van het particuliere voertuig ook geldt voor een vervangend voertuig. Ook in geval van reparatie of keuring van de eigen auto. Op die manier kan de vergoeding van de schade gevraagd worden van de eigen verzekering.
Dat geldt alleen als je een allriskverzekering hebt. Bij een WA-verzekering geldt dekking van de schade aan een andere auto uiteraard niet.

Er zijn wel kosten aan verbonden: geen geldelijke kosten, maar een terugval in de bonusregeling van je verzekeraar, afhankelijk van de voorwaarden van je autoverzekering.
Over het algemeen kiest de verzekeraar ervoor om geen terugval voor te stellen, als de schade niet door de verzekerde zelf veroorzaakt is. De voorwaarde is dan wel dat de schade verhaald kan worden op de schuldige. Daarbij zit dan wel weer een probleem: de schuldige zet zijn of haar naam er natuurlijk niet onder. Maar in sommige gevallen kan de verzekeraar dan beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

(Hoofdstuk 1 van het WAM wordt omschreven over het wet van motorrijtuigen: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- voertuig aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders). 

Voorwaarden gebruik leenauto:
·   De leenauto wordt afgeleverd met een volle tank benzine. 
·   Graag de auto voor het inleveren weer vol tanken.
·   Indien de auto niet afgetankt is, geldt een toeslag van € 2,50 per liter.
·   Eigen risico bij eventuele schade bedraagt € 750,00 per gebeurtenis plus € 1500,00 mits uw eigen voertuig niet allrisk verzekerd is.
·   Verkeersovertredingen worden doorberekend. 
·   Houdt de auto schoon en netjes, gelieve niet te roken in de leenauto. 
.   De leenauto is altijd WA verzekerd.

 

Tarieven leenauto:
·   Bij garantiewerkzaamheden kunt u gratis over de leenauto beschikken.
·   Bij normaal onderhoud en/of reparaties kunt u idm gebruik maken van leenauto.
·   Indien de auto niet afgetankt is geldt een toeslag van € 2,50 per liter.

.   Bij schade aan uw eigen auto bestaat de mogelijkheid om eventueel gebruik te maken van een leenauto door het bedrijf. De kosten worden gedekt door uw eigen verzekeringsmaatschappij.

 

Heb je schade aan je auto en moet dit direct gerepareerd worden? Als je de schade laat repareren bij een aangesloten schadeherstelbedrijf, krijg je van je autoverzekeraar vaak gratis vervangend vervoer. Dit is vaak een auto, maar kan ook een fiets zijn. Of je vervangend vervoer krijgt, hangt wel af van de dekking van je autoverzekering.

Ga je naar een hersteller waar je autoverzekeraar geen contract mee heeft? Dan heb je vaak geen recht op een vervangende auto.

Soms heb je schade, maar kan je hier rustig mee doorrijden. Bijvoorbeeld als je een paar krasjes in de lak hebt. In dat geval kan je zelf plannen wanneer je je auto laat repareren en heb je geen recht op vervangend vervoer.

Vraag dit voor de zekerheid na bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

 

Verkeersovertredingen, diefstal, schade:

In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder en/of de bestuurder van de auto en opgetreden met betrekking tot de auto en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

 

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 10 – PRIJSOPGAVE EN TERMIJN

 

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de

prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden

zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de

opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij

benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden

overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de

meerkosten te bespreken.

 

De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een

opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds

door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de

bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk

hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij

overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke

schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

 

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

 

 

ARTIKEL 11 – STALLINGSKOSTEN

 

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht auto niet heeft afgehaald, kan Autobedrijf Jo Hellenbrand gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

 

ARTIKEL 12 – VERVANGEN ONDERDELEN

 

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd.  In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie

 

ARTIKEL 13 –  GARANTIE OP AUTO’S EN ONDERDELEN/ TOEBEHOREN

 

1.       Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten

waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de

Overeenkomst beantwoordt die een koper/opdrachtgever niet handelend in de

uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

 

2.       Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 16 zorgt

de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal

worden voorzien.

 

3.       Op nieuwe auto's en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan

die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten

zoals genoemd in lid 1.

 

4.       Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft

verklaard af te zien garantie, minimaal 3 maanden garantie, op draaiende delen niet zijnde slijtage delen, conform de van tijd tot tijd door Auto Hellenbrand vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto 4500 EURO of meer bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.

 

5.       De verkoper heeft de kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP)

gecontroleerd en dient deze stand te vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper

staat ervoor in dat de op de overeenkomst vermelde stand logisch is bevonden door

NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze onlogisch is, terwijl de

koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los geleverde gebruikte

onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.

 

6.       Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de

garantie op gebruikte auto's, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan

door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar

(Inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

 

ARTIKEL 14 – AUTO HELLENBRAND REPARATIE EN ONDERHOUDSGARANTIE

 

1.       De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering

van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte

materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat

de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het

alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren

van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Indien de alsnog door de

reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de

opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

 

2.       Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

 

3.  De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken

de reparateur daarvan in kennis stelt;

b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te

verhelpen;

c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden

hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte

werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De

garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders

heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere

reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan

worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur

voor reparatie eerst akkoord te vragen aan Auto Hellenbrand, het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt

vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit bij Auto Hellenbrand geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 

Schadevergoeding:

Zoals vermeldt in Artikel 36 boek 7 BW, Is de berekening van deze schadevergoeding is de in aanmerking te nemen dagprijs die van de markt waar de koop plaatsvond, of, indien er geen dergelijke dagprijs is of deze bezwaarlijk zou kunnen worden toegepast, de prijs van de markt die deze redelijkerwijs kan vervangen; hierbij wordt rekening gehouden met verschillen in de kosten van vervoer van de zaak.

 

Algemene bepaling

 

ARTIKEL 15 – DE BETALING

 

1.        De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

 

2.       Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.

 

3.       Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.

 

4.        De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

 

 

ARTIKEL 16 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond

van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.

Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor

zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.

De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als

houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor

aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen

worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

ARTIKEL 17 – BEMIDDELINGSREGELING

 

Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering van de reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van een verkoper/reparateur dient zich eerst tot deze te wenden tot Auto Hellenbrand. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot een bemiddelaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 18 – GESCHILLENREGELING

 

1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de

koper/opdrachtgever. Zij is voorts alleen van toepassing op:

 

a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de

 koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de

 auto afgegeven garantie.

 

b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper

 niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van garantie

 en waarbij de koopprijs niet minder mag bedragen dan 4500 EURO of indien

 het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél

 meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.

 

c. de in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden genoemde Auto Hellenbrand

 reparatie- en onderhoudsgarantie.

 

2. Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/

opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever

het geschil schriftelijk indienen bij een bemiddelaar.

In het geval dat niet door Auto Hellenbrand is bemiddeld, dient de

koper/opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht

heeft voorgelegd, het geschil bij een bemiddelaar en bij Auto Hellenbrand te hebben voorgelegd.

 

3. De Geschillencommissie Auto doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens

een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit

reglement maakt deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de

bemiddeling kan in het bindend advies een oordeel worden gegeven over het aantal

werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. In het bindend advies kan zo nodig

het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van

werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur

worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Auto oordeelt dat de kwaliteit van

de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.

 

4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Auto is de

koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.

 

5. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aan tastbaar zijn indien

meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de

gewone rechter is gedaan.

 

 

6. Auto Hellenbrand staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden

indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop

volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de

verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling

van Auto Hellenbrand betreft een door Auto Hellenbrand uit te keren bedrag van maximaal 910 EURO,

tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan 910

EURO per geschil, keert Auto Hellebrand onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van

910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever

aangeboden om zijn vordering aan Auto Hellenbrand te cederen, waarna Auto Hellenbrand de betaling

daarvan zo nodig in rechte zal vragen.

 

7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies

vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van

verkoper/reparateur keert Auto Hellenbrand alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschil

uit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig

heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Auto, voordat van een dergelijke situatie

sprake is.

 

8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het

geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de

Geschillencommissie Auto gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.

 

ARTIKEL 19 – PERSOONSGEGEVENS

 De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet.             

 

ARTIKEL 20- NATIONALE AUTOPAS

Nationale Auto Pas
De Nationale Auto Pas biedt duidelijkheid over de kilometerstand van een occasion. Een op de achttien gebruikte auto’s in Nederland heeft een opzettelijk teruggedraaide kilometerteller.

Stichting Nationale Auto Pas (NAP) bestrijdt en voorkomt teller fraude en geeft duidelijkheid over de kilometerstand vóórdat u een gebruikte auto koopt. Als u een gebruikte auto koopt, heeft u behoefte aan betrouwbare informatie.

Sinds 1991 verzamelt Stichting NAP de kilometerstanden van bijna alle motorvoertuigen in Nederland. Zo wordt van vrijwel iedere auto een kilometerhistorie opgebouwd. Als de kilometerstand van een voertuig wordt teruggedraaid, valt dat dus meteen op.
Heeft een occasion een Nationale Auto Pas, dan is dat een extra garantie voor u.

Alle gegevens kunnen tegenwoordig opgezocht worden in het bedrijf mits de het autobedrijf erkend is bij de RDW-anders kunnen er geen gegevens worden opgehaald van de desbetreffende auto. Echter geld dit alleen voor auto’s die in Nederland zijn onderhouden. Als auto’s zijn geïmporteerd zijn daar de gegevens van de kilometerstand niet beschikbaar. Alleen zodra de auto geregistreerd staat in Nederland dan wordt vanaf die kilometerstand de auto gecontroleerd.  

Doordat er tegenwoordig veel fouten gemaakt worden zal er strenger op worden gecontroleerd dat de auto goed en eerlijk verkocht worden. Dit is zowel belangrijk voor de klant als voor de verkoper zodat het bedrijf zich houdt aan de voorwaarden van de overheid.

 

Vermogenstestbank

ARTIKEL 20 –  VOORWAARDEN:

 

De metingen op de rollenbank zijn volledig op eigen risico van de bestuurder en/of eigenaar van de betreffende auto. Dit betekent dat Autobedrijf Jo Hellenbrand niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schades aan voertuigen ten gevolge van de metingen of handelingen die daarvoor uitgevoerd worden. Daarnaast is het betreden van de meetruimte op eigen risico. De klant dient te allen tijde de instructies van het aanwezige personeel te volgen.

 

Opspannen van de auto € 60,-

Inregelen ecu incl. vermogens uitdraaien per uur € 140,-. En er wordt gerekend per heel kwartier

Alle bedragen zijn excl. 21%BTW

 

Technische voorwaarden: Het aangeboden voertuig dient in fatsoenlijke staat te zijn. De auto dient een goede sporing te bezitten. De uitlaat dient tot aan het eindstuk gasdicht te zijn. De auto dient zand en modder vrij te zijn evenals olie, koelwater en brandstof dicht. Auto dient voorzien te zijn van voldoende brandstof en indien wij moeten bijvullen dan geldt de huidige brandstofprijs.

 

ARTIKEL 21 - VERMOGENSTESTBANK

 

De testbank is ontwikkeld om diverse metingen aan een motor te kunnen verrichten.
De testbank kan worden gebruikt voor het opsporen van defecten en/of afstellings problemen 
van zowel mechanisch als elektronisch aard. De vermogens testbank is zo ontwikkeld dat 
de weerstand overeenkomt met de praktijk. In principe kan elke willekeurige auto gemeten 
worden.

 

ARTIKEL 22 - MENGSELMETING

 

De Eu stelt strenge emissie eisen aan motorvoertuigen. 
Om aan deze emissie eisen te kunnen voldoen worden motoren zo afgesteld dat de uitstoot 
zo binnen de gestelde normen valt. Daardoor is het mogelijk dat de motor in bepaalde toerental 
gebieden minder goed functioneert. Tijdens de meting op de testbank wordt 20 maal
per seconde toerental en uitstoot (air fuel ratio) gemeten. Dit kan zowel dynamisch als statisch.
Met deze gegevens kunnen we d.m.v. van een power commander, 
dynojet kit of een programmeerbare unit de afstelling verbeteren.

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKEL 23 – STORINGSANALYSE

 

Door verschillende metingen te verrichten op een testbank komen we veel over een motor te weten.
Mogelijke problemen die kunnen optreden zijn vermogensverlies, stotteren bij het (weg)rijden,
inhouden bij een bepaald toerental, niet aan zijn topsnelheid komen en/of onnodig 
veel brandstof verbruiken. Doordat we tijdens de testrun veel metingen verrichten kunnen 
we de storing gaan analyseren. Indien gewenst kunnen we ook temperatuur en airboxdruk meten.

Doordat de klant de goede service wil hebben. Moet het bedrijf zo min mogelijk fouten maken. Het liefst geen. Als het gebeurd kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld. Vaak